Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) https://www.kuluckacenter.com İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kızlarpınarı Mah. Zamanoğlu Cad. No.52 B Alanya adresinde mukim Kuluçka Center Makineleri ve İthalat İhracat TİC SAN LTD.ŞTİ (Bundan böyle Kuluçka Center olarak anılacaktır).

b) https://www.kuluckacenter.com İnternet sitesine üye olan İnternet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu Kuluçka Center nın sahip olduğu İnternet sitesi www.kuluckacenter.comdan üyenin faydalanma
şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.kuluckacenter.com İnternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kuluçka Center ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Kuluçka Center tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk
ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kuluçka Center ’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve
taleplere karşı, Kuluçka Center ’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep
hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.kuluckacenter.com İnternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları
ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.kuluckacenter.com İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici
veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.kuluckacenter.com İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler,
tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kuluçka Center ’yla hiçbir
ilgi ve bağlantısı yoktur. Kuluçka Center ’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin
uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.

üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan
dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.kuluckacenter.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi
bir zarar yüzünden Kuluçka Center dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kuluçka Center ’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kuluçka Center ’nın üyeye karşı
üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Kuluçka Center ’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya,
belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kuluçka Center ’nın hiçbir
sorumluluğu yoktur.

3.10. www.kuluckacenter.com İnternet sitesi yazılım ve tasarımı Kuluçka Center nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı
ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz,
iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari
markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Kuluçka Center tarafından www.kuluckacenter.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak
ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve
İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar
ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Kuluçka Center , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun
hareket etmek veya Kuluçka Center ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Kuluçka Center ve www.kuluckacenter.com web
sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği
hallerde açıklayabilir.

3.13. www.kuluckacenter.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar
dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini
tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.kuluckacenter.com web sitesi’ne girmesiyle,
kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Kuluçka Center , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme
yada sona erdirme veya www.kuluckacenter.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Kuluçka Center , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın
her zaman değiştirebilir, güncelleşebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan
her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Kuluçka Center ’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye
uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve
beyan eder.

3.17. Kuluçka Center , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine
bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber,
üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve
bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kuluçka Center tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte
kalacaktır. Kuluçka Center üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini
iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilallerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilallerde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde
yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı
olarak yürürlüğe girmiştir.